Osvedceny zpusob boje proti drogam
Help linka 
733 788 788

deti-prahaCentrum dětí a mládeže Teen Challenge vzniklo v roce 2001 v Praze 3 na Žižkově, jako specifická forma prevence pro děti a mládež přímo ohrožené drogami, kriminalitou, sociální exkluzí a dalšími nežádoucími jevy.

Snažíme se jim poskytnout pokud možno co nejkomplexnější péči, od hygieny, stravy, oděvů, přes doučování, pomoc při psaní úkolů, volnočasové aktivity až po konkrétně zaměřené prevenční programy (alkohol, šikana, záškoláctví, drogy, kouření, kriminalita, atd.) Naším cílem je pomoci těmto dětem a teenagerům, nejen vyhnout se jevům, které devastují život člověka, ale založit svou budoucnost na správných hodnotách a postojích, příjmout zodpovědnost sám za sebe, začlenit se do společnosti a vést plnohodnotný, spokojený život. 

CDM poskytuje:

Programy pro školní děti a teenagery

- 2x týdně pro děti od 6-10 let

- 2x týdně pro teenagery od 11-21 let a jednou týdně večerní skupinka

Součástí běžného programu je doučování (ve skupině i jednotlivě), svačina, volný čas, seznamování s křesťanskými hodnotami, písničky, volnočasové a tvůrčí aktivity (hry, výtvarná činnost, divadlo, tanec, sportovní aktivity, výuka vaření, hry na hudební nástroje). 

Dětem a teenagerům nabízíme možnost rozhovorů o tom, co je zajímá, co prožívají a co by si v životě přáli. Také jim a jejich rodičům pomáháme vyřizovat věci, se kterými potřebují pomoci (na úřadě, ve škole, doprovod na logopedii apod.). 

Každoročně pořádáme tábor výlety a další akce mimo běžný program. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - SAS

Jedná se o sociální službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Jejím posláním je podporovat rodiny s předškolními dětmi v zájmu o jejich výchovu a zdravý vývoj. Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku od 3-6 let a jejich matky, případně pěstounky z příbuzenstva (nejčastěji babičky, či tety). V rámci SAS poskytujeme 2x týdně dětem předškolního věku strukturovaný program odpovídající jejich specifickým potřebám. S maminkami (pěstounkami) konzultujeme potřeby jejich dětí také během předem domluvené návštěvy v jejich domácím prostředí, nebo prostorách našeho centra. 

streetwork- akce pro děti a jejich rodiny v parcích Žižkova

náhradní rodinná péče - dětem, o které se jejich rodiče z vážných důvodů nemohou starat (výkon trestu, ztráta bydlení, nemoc), poskytuje náhradní rodinnou péči manželský pár, který vede CDM od jeho vzniku.

CDM má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb na Praze 3.